outdanced

Để định nghĩa của outdanced, vui lòng truy cập ở đây.