outcurses

Để định nghĩa của outcurses, vui lòng truy cập ở đây.