osmos

Để định nghĩa của osmos, vui lòng truy cập ở đây.