orsstu

Để định nghĩa của orsstu, vui lòng truy cập ở đây.