organizable

Để định nghĩa của organizable, vui lòng truy cập ở đây.