oprsty

Để định nghĩa của oprsty, vui lòng truy cập ở đây.