operculars

Để định nghĩa của operculars, vui lòng truy cập ở đây.