ontically

  • WebTriết lý này luôn luôn là những tinh túy của