oligomers

Để định nghĩa của oligomers, vui lòng truy cập ở đây.