oettum

Để định nghĩa của oettum, vui lòng truy cập ở đây.