odometries

Để định nghĩa của odometries, vui lòng truy cập ở đây.