odographs

  • n.Công tơ mét; Tự động hiện tại
  • WebTuyến đường ghi; Khoảng cách đo bộ máy; Máy ghi âm