obscurations

Để định nghĩa của obscurations, vui lòng truy cập ở đây.