noptu

Để định nghĩa của noptu, vui lòng truy cập ở đây.