nonrecourse

Để định nghĩa của nonrecourse, vui lòng truy cập ở đây.