nondemanding

Để định nghĩa của nondemanding, vui lòng truy cập ở đây.