neurotropic

Cách phát âm:  US [ˌnjʊrə'trɒpɪk] UK [ˌnjʊərə'trɒpɪk]
  • adj.Dây thần kinh chuyên nghiệp
  • WebDây thần kinh; Dây thần kinh; Mô thần kinh
adj.
1.
ảnh hưởng đến hoặc có một mối quan hệ với mô thần kinh