neorealism

Để định nghĩa của neorealism, vui lòng truy cập ở đây.