nationalises

Để định nghĩa của nationalises, vui lòng truy cập ở đây.