myeli

Để định nghĩa của myeli, vui lòng truy cập ở đây.