mutterslehen

Để định nghĩa của mutterslehen, vui lòng truy cập ở đây.

Europe >> Đức >> Mutterslehen
Europe >> Germany >> Mutterslehen

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của mutterslehen là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của mutterslehen bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của mutterslehen bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của mutterslehen. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như mutterslehen. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho mutterslehen cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của mutterslehen. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của mutterslehen: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa mutterslehen. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh mutterslehen trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của mutterslehen, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì mutterslehen thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng mutterslehen, từ tiếng Anh có chứa mutterslehen, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng mutterslehen.