muscarine

Cách phát âm:  US ['mʌskəˌrin] UK ['mʌskəri:n]
  • n. Muscarine
  • WebMuscarinic; Nấm cơ sở; Muscarine
n.
1.
một chất độc hại, được tìm thấy trong bay agaric và một số các loại nấm khác, mà ảnh hưởng đến hệ thần kinh khi ăn phải.