multitaskings

Để định nghĩa của multitaskings, vui lòng truy cập ở đây.