multination

Để định nghĩa của multination, vui lòng truy cập ở đây.