mullio

Để định nghĩa của mullio, vui lòng truy cập ở đây.