mullei

Để định nghĩa của mullei, vui lòng truy cập ở đây.