mugshots

Để định nghĩa của mugshots, vui lòng truy cập ở đây.