motherboar

Để định nghĩa của motherboar, vui lòng truy cập ở đây.