mortuu

Để định nghĩa của mortuu, vui lòng truy cập ở đây.