morphogens

  • WebCác hình thức của bản gốc; Morpheme; Yếu tố hình thức
n.
1.
một chất mà ảnh hưởng đến sự khác biệt và tăng trưởng của tế bào phôi