morphactin

Để định nghĩa của morphactin, vui lòng truy cập ở đây.