modernises

Để định nghĩa của modernises, vui lòng truy cập ở đây.