misseated

Để định nghĩa của misseated, vui lòng truy cập ở đây.