misoneism

Để định nghĩa của misoneism, vui lòng truy cập ở đây.