misaligns

Để định nghĩa của misaligns, vui lòng truy cập ở đây.