mindse

Để định nghĩa của mindse, vui lòng truy cập ở đây.