mincemeats

Để định nghĩa của mincemeats, vui lòng truy cập ở đây.