millimhos

Để định nghĩa của millimhos, vui lòng truy cập ở đây.