migran

Để định nghĩa của migran, vui lòng truy cập ở đây.