midafternoon

Cách phát âm:  US ['mɪdˌæftə'nun] UK [mɪd'ɑ:ftə'nu:n]
  • n.Lúc khoảng 03: 00 vào buổi chiều
  • WebLúc khoảng 03: 00 vào buổi chiều
n.
1.
một phần của nữa đường chiều giữa trưa và hoàng hôn