metame

Để định nghĩa của metame, vui lòng truy cập ở đây.