metalising

Để định nghĩa của metalising, vui lòng truy cập ở đây.