meritocrats

Để định nghĩa của meritocrats, vui lòng truy cập ở đây.