memorises

Để định nghĩa của memorises, vui lòng truy cập ở đây.