megasporic

Để định nghĩa của megasporic, vui lòng truy cập ở đây.