mandoline

Để định nghĩa của mandoline, vui lòng truy cập ở đây.