maladministrations

Để định nghĩa của maladministrations, vui lòng truy cập ở đây.