macromolecules

Để định nghĩa của macromolecules, vui lòng truy cập ở đây.