macromeres

Để định nghĩa của macromeres, vui lòng truy cập ở đây.