machineability

Để định nghĩa của machineability, vui lòng truy cập ở đây.